KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
ve
AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Next Level Alışveriş Merkezi tarafından hazırlanmıştır. 
Next Level Alışveriş Merkezi olarak (“Next Level AVM” veya “Şirket”), kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Next Level AVM tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Bu doğrultuda öncelikle, Next Level AVM olarak çalışan ve çalışan adaylarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, kiracılarımızın, hizmet alıp hizmet verdiğimiz kişilerin, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, ayrıca bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması, kullanılması, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi esnasında KVKK hükümlerine uygun hareket edildiğini belirtmek isteriz. 
2. TANIMLAR
a) Aydınlatma Metni:  Next Level AVM KVKK Aydınlatma Metni
b) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
c) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
d) AVM: NEXT LEVEL Alışveriş Merkezini,
e) Web-sitesi: https://www.nextlevelavm.com.tr/  alan adıyla Next Level'a ait web-sitesini,
f) EMR : AVM İşletme Yönetimini,
g) Çerez (Cookie): Ziyaret edilen web siteleri tarafından kullanıcının bilgisayar veya cep telefonuna depolanan ve daha sonrasında aynı web sitesini ziyaret edildiğinde tanımlamayı sağlayan küçük bilgileri,
h) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
i) IP adresi: İnternet Protokolü adresi
j) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
k) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
l) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
m) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
n) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
o) Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
p) Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,
r) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
s) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

t) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE BU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVKK’nın 5. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Bu haller;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleridir.

 

Genel Kişisel Veri Kategorizasyonu Genel Açıklama
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasını sağlayan bilgiler
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirket’in ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar gibi fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, borç/alacak bilgisi gibi bilgiler
Çalışan Adayı Bilgisi Şirket çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Şirket’in insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirket’in politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
İşlem Bilgisi Şirket’in yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin veya kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar Yönetimi Bilgisi Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler
Şirket tarafından yukarıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta yer alan ve yukarıda yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.
Şirket olarak, tüm ilgili tarafların kişisel verilerinin korunması ve bu çerçevede hak ve             özgürlüklerinin güvence altına alınması bizim için önemlidir. Bu sebeple, bizimle herhangi bir şekilde ilişkide olan ve kişisel verileri tarafımızca işlenen tüm ilgili bireyler aşağıda belirtilen kategorilerde ayrıca listelenmiştir.
ZİYARETÇİLER
a. AVM Girişi
AVM'ye giriş yapacak olan ziyaretçilerin, güvenlik kontrolünden geçmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un hükümleri kapsamında, "fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması" amacıyla ve Kanun'un 5’inci maddesinde belirtilen "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanarak, ziyaretçilerden talep edilebilecek kimlik bilgileri ve ziyaretlerine ilişkin giriş-çıkış kayıtları otomatik olmayan yöntemlerle işlenecektir. Bu bilgiler, kolluk kuvvetlerinden talep gelmesi halinde "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak kolluk kuvvetleriyle paylaşılabilecektir; ancak aksi durumda herhangi bir yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişiye aktarılmayacaktır.
b. Otopark Kullanımı (Plaka Tanıma Sistemi)
Ziyaretçilerimiz, AVM ziyaretleri sırasında araçlarıyla gelip AVM'ye ait otoparkları kullanmak istediklerinde, ilgili araç plakaları Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına kurulan tamamen veya kısmen otomatik plaka tanıma sistemi aracılığıyla "kanunlarda açıkça öngörülmesi" hukuki sebebine dayanarak işlenir. Bu sistemden elde edilen veriler, kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılır.
c. Güvenlik Kameraları
Next Level AVM tarafından, kapalı devre güvenlik kamerası kayıtlarıyla toplanan "Fiziksel Mekân Güvenliği" kategorisindeki kamera görüntüsü kişisel verileri, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında "AVM’ye ait alanların fiziksel mekân güvenliğinin temini" amacıyla işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti, Kanun'un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" ve "kanunlarda açıkça öngörülmesi" hukuka uygunluk sebeplerine dayanmaktadır ve tamamen otomatik yollarla gerçekleştirilir. Söz konusu veriler, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli hallerde ve talep doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
d. Wi-Fi Hotspot İnternet Erişimi
AVM içerisinde yer alan wi-fi internet bağlantısı hizmetimizin kullanılması sırasında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun sebebiyle internet hizmetinden yararlanan ziyaretçilerimizin erişim sağlayıcı sıfatıyla ad-soyad, cihaz IP numarası ve internet ziyaret bilgileri tarafımızca “işlem güvenliğinin sağlanması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi” ve “ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması” amaçlarıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenmektedir. Söz konusu veriler hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli hallerde ve talebe binaen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
e. Etkinlik Fotoğraf Çekimi
Etkinlik sırasında fotoğraf veya video kaydı yapılarak elde edilecek olan sizin ve/veya velisi/vasisi olduğunuz kişilere ait görsel ve işitsel kayıt niteliğindeki kişisel veriler; "organizasyon ve etkinlik yönetimi" ile "reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi" amaçlarıyla, Kanun'un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında, istediğiniz herhangi bir zamanda ve sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz şekilde "açık rıza" göstermeniz halinde işlenecek ve aynı amaçlarla ve hukuki dayanakla web sitesinde ve Next Level'a ait sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.
KİRACILAR
Next Level bünyesinde kiracı olarak faaliyet gösteren perakende işletmelerinden gerçek kişi kiracılara ait ad-soyad, işletme unvanı, iletişim adresi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası gibi kişisel veriler; "sözleşme süreçlerinin yürütülmesi" ve "iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi" amaçlarıyla, Kanun'un 5. maddesinde belirtilen "bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hukuki sebebine dayanarak, kira sözleşmesinin kurulması aşamasında otomatik olmayan yöntemlerle işlenir. Kira sözleşmesinin imzalanması sonrasında ise merkezi muhasebe ve AVM yönetimi yazılımları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenir. Bu veriler, sadece kanunen gerekli durumlarda "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılır.
ÇALIŞAN ADAYLARI
Herhangi bir şekilde iş başvurusu yaparken Next Level'a sunduğunuz, özgeçmişinizde bulunan ad-soyad, doğum yeri ve tarihi, iletişim adresi, cep telefonu numarası, e-posta adresi, eğitim durumu ve diploma bilgileri, mesleki deneyim, bildiğiniz yabancı diller, tarafımıza ilettiğiniz referans bilgileri ve özgeçmişinizde tercihlerinize göre sunduğunuz diğer kişisel verileriniz; elektronik ortamda iletiyorsanız kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle, basılı olarak iletiyorsanız otomatik olmayan yöntemlerle saklanır ve işe alım süreçlerinde değerlendirilir. Bu veriler, çalışan adayı/stajyer seçimi ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" ve "bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hukuki sebeplerine dayanarak işlenir. Söz konusu verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmaz. Tüm çalışan adaylarımız ile yapılan iş görüşmelerine başlamadan önce ilgili aydınlatma metni ayrıca kendilerine tebliğ edilmektedir.
ÇALIŞANLAR

a. İş Sözleşmesi Kapsamında
Next Level tarafından, çalışanlarımıza ait kimlik, iletişim, özlük, fiziksel mekan güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar ve işlem güvenliği kategorisindeki kişisel veriler, iş süreçleri boyunca kendilerinden alınan bilgi ve evraklarla oluşan özlük dosyaları vasıtasıyla ve bu süre zarfında yapılan işlemlerin kayıt altına alınması suretiyle, aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması”; “sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için veri işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleme faaliyetinin zorunlu olması” hukuki dayanaklarıyla, işe giriş evraklarınızın tesliminden itibaren otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ortaklarımıza aktarılacaktır.

 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesiVeri soru
 • mlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

b. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

i. Sağlık Verileri

İş sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre boyunca iş sağlığı ve güvenliği hukuku ile ilgili mevzuat gereği işlenmesi gereken sağlık verileriniz, özellikle sağlık raporu dahil olmak üzere, yalnızca işyeri hekimi tarafından Next Level AVM adına iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecek ve Kanun’un 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında istisna olarak değerlendirilecektir. Bu veriler, aynı amaçlar ve hukuki dayanakla iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınan tedarikçiye aktarılacaktır; ayrıca, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

ii. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verileri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz, Next Level AVM tarafından Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz bu konudaki “açık rıza” beyanınıza bağlı olarak veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenecek ve aynı amaçla tedarikçilerimize aktarılacak; ayrıca yalnız talep edildiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

iii. Biyometrik Veriler

AVM içinde parmak izi ile giriş çıkış yapılan kısımlarda kullanılmak üzere ve sadece belirli alanlarda istihdam edilen personel için işlenen biyometrik verileriniz, Next Level AVM tarafından Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz bu konudaki “açık rıza” beyanınıza dayanarak “fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması” ve “veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini” amaçları ile işlenecek ve aynı amaçlarla parmak izi ile giriş çıkış yapılmasını sağlayan teknik altyapı hizmet sağlayıcı veri işleyen tedarikçilerimize aktarılacaktır.

TEDARİKÇİ GERÇEK KİŞİ
Mal/hizmet tedarik süreçlerinde, Next Level AVM ile paylaşılan ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon, iletişim adresi, fatura ve banka hesabı bilgileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hukuki dayanağıyla işlenir. Bu işleme faaliyeti, "sözleşme süreçlerinin yürütülmesi" ve "finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi" amaçlarıyla gerçekleştirilir ve "faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi" amacıyla "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılır.
TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

Tedarikçilerimizle kurulan iş sözleşmesine bağlı olarak, kimlik, iletişim, özlük, fiziksel mekan güvenliği, mesleki deneyim, işlem güvenliği gibi kişisel verileriniz, iş süreçleri boyunca alınan evraklarla birlikte özlük dosyasının oluşturulması ve bu süreçte yapılan işlemlerin kayıt altına alınması suretiyle aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir. Bu işleme faaliyeti, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması”; “sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için veri işleme faaliyetinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleme faaliyetinin zorunlu olması” hukuki dayanaklarıyla gerçekleşecektir. İşe giriş evraklarınızın tesliminden itibaren otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenen bu veriler, aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş ortaklarımıza aktarılacaktır.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
   i. Sağlık Verileri
Başta sağlık raporu olmak üzere, taşeron hizmeti veren tedarikçi ile ticari sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre zarfında İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği başta olmak üzere tüm iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmesi gereken sağlık verileriniz, Next Level AVM adına yalnız işyeri hekimi tarafından “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi”, “veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini” ve “iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla Kanun’un 6’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamındaki istisna kapsamında işlenecek ve aynı amaçlar ve hukuki dayanakla İSG hizmeti alınan tedarikçimize aktarılacaktır; ayrıca talep edildiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

ii. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verileri
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz, Next Level AVM tarafından Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz bu konudaki “açık rıza” beyanınıza bağlı olarak veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenecek ve aynı amaçla tedarikçilerimize aktarılacak; ayrıca yalnız talep edildiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

iii. Biyometrik Veriler
AVM içinde parmak izi ile giriş çıkış yapılan kısımlarda kullanılmak üzere ve sadece belirli alanlarda görevlendirilen tedarikçi çalışanlarına ait işlenen biyometrik veriler, Next Level AVM tarafından Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz bu konudaki “açık rıza” beyanına dayanarak “fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması” ve “veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini” amaçları ile işlenecek ve aynı amaçlarla parmak izi ile giriş çıkış yapılmasını sağlayan teknik altyapı hizmet sağlayıcı veri işleyen tedarikçilere aktarılacaktır.

Tüm Next Level çalışanlarımız ile yapılan iş sözleşmelerine istinaden ilgili aydınlatma ayrıca kendilerine yapılmaktadır.

WEB SİTESİ

a. Web-Sitesi
Web-sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ile formu üzerinde yer alan verileriniz ile bize ilettiğiniz mesajlarınız Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine istinaden talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla işlenecektir.

b. Elektronik Ticari İleti Hakkında
Tarafınıza elektronik ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile Ticarı̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin Next Level AVM  tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden cep telefonu ve e-posta adresiniz web sitesi üzerinden işlenecek, merkezi sistemimize aktarılacak ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz “açık rıza” beyanınız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında aynı verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.

d. Çerezler (Cookies) Hakkında
Next Level AVM tarafından Web-sitesi yoluyla çeşitli çerezler (cookies) işlenmektedir. Bunlar hakkında detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikasını ziyaret ediniz.

4. AMAÇ

Bu kapsamda bu kişisel verileriniz; 

 • Next Level AVM tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan, iş ve/veya ticaret ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin her türlü hukuki güvenliğinin temini için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, alışveriş merkezi güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi,
 • Müşteri şikayet ve ihtiyaçlarının analiz edilebilmesi amacıyla ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesi amaçlarıyla; 

Sağlanılan hizmet, iş ve/veya ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek olmakla birlikte;

 • Alışveriş merkezini ziyaretiniz veya internet sitesi, e-posta, sosyal medya mecraları ve mobil uygulamalar,
 • Pazarlama çalışmaları, etkinlik, organizasyon ve çekilişler esnasında doldurulan formlar,
 • Hizmet alınmasıyla bağlantılı olarak yapılan kart başvuruları ve müşteri memnuniyet ve şikayet formları,
 • Alışveriş merkezi otoparkındaki kamera sistemleri aracılığıyla elde edilen ve kaydedilen araç ve plaka görüntüleri,
 • Alışveriş merkezinin birimleri ve ofislerinde çalışmak üzere iş başvurusu yapılması veya çalışmaya başlanması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faaliyetler aracılığıyla ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak işlemektedir. 
5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar ile faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir. Next Level AVM tarafından işlenen kişisel veriler, işlenme amaçları ile sınırlı olarak ve KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Next Level AVM tarafından kişisel verilerin aktarılması aşamasında gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır. 
Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişilere ilişkin sınıflandırma aşağıdaki şekildedir:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Amacı
Bankalar Next Level AVM’nin faaliyetleri ve amacı kapsamında yapılacak ödeme ve menfaatler için anlaşılan Bankaları tanımlamaktadır İş ortakları, pay sahipleri ve çalışanlar kiracılar adına Banka nezdinde yapılan ödemeler ve Bankalar tarafından Next Level AVM, iş ortakları ve çalışanlara sağlanan menfaatlerle sınırlı olmak üzere.
İş Ortakları Şirket’in de bünyesinde bulunduğu holding yapılanması içerisindeki diğer şirketleri ve iş ortaklarını tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılmaktadır.
Hizmet Sunucusu Next Level AVM’nin amaç ve faaliyetleri ile ilgili olarak Hizmet Sözleşmesi imzalamak suretiyle hizmet veren gerçek ve tüzel kişileri tanımlamaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak amaca uygun ve hizmetle sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Next Level AVM tüzel kişiliği ile ilgili olarak ilgili Kanun ve mevzuatlar gereği bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları tanımlamaktadır. SGK, Milli Piyango İdaresi, Mahkemeler, İcra Daireleri, Emniyet Müdürlüğü ve bağlı kurumlar, Noter, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil vb. kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen amaçla sınırlı olarak.
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine göre Next Level AVM’den bilgi almaya yetkili özel hukuk kişileri tanımlanmaktadır. İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

Tablo 2: Kişisel verilerin aktarıldığı tarafların kategorizasyonu.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
KVKK’nın 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Şirket tarafından kişisel verilerin saklanmasına ilişkin sektör pratikleri de göz önünde bulundurularak yasalara uygun bir şekilde daha uzun bir saklama süresi belirlenmeyen durumlarda, kişisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan rehberlere, periyodik imha sürelerine ve veri sahibi başvurusuna uygun olarak Şirket tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YOLLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvuruları [www.nextlevelavm.com.tr/tr/iletişim, sekmesinden] Şirket’e iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuru ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre veri sahibinden ücret talep edilebilecektir. Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir. Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Next Level AVM’ye iletebilirsiniz.
İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla ilgili kişi olarak sayılı haklarından yararlanabilirler.

Başvuruda bulunması zorunlu alanlar şunlardır:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 5. Talep konusu
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yukarıda yer alan zorunlu alanları içerek şekilde Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında talepler için Web-sitesi İletişim Formu kullanılabilir.
8. DEĞİŞİKLİKLER
Next Level AVM, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.